OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Platba objednávky

Vzhledem k EET jsem nucen přijímat všechny platby POUZE elektronicky a to převodem předem na účet.

Po potvrzení vaší objednávky vám bude vystavena faktura se 14 denní splatností a zaslána na uvedený kontaktní email.

Úhradu a převzetí zboží lze provést třemi způsoby:

  • Dobírka – zboží je zabaleno a odesláno na dobírku, kdy je částka připsána na účet
  • Platba předem – teprve po plném uhrazení faktury a připsání částky na uvedený účet (bude potvrzeno na kontaktní email) bude zboží zabaleno a odesláno
  • Osobní vyzvednutí – teprve po plném uhrazení faktury a připsání částky na uvedený účet (bude potvrzeno na kontaktní email) bude zboží připraveno k osobnímu vyzvednutí (místo dle dohody)

 

2. Poštovné

Zboží posíláme prostřednictvím České pošty jako Balík do ruky / Balík na poštu.

Dobírka + Balík do ruky / Balík na poštu 200Kč

Převod + Balík do ruky / Balík na poštu 150Kč

Prioritní balík na Slovensko 250Kč

Prioritní balík do EU cca 700Kč

OSOBNÍ ODBĚR JE MOŽNÝ PO DOMLUVĚ NA NĚKTERÉM Z POŘÁDANÝCH KURZŮ ČI STŘELECKÝCH ZÁVODECH A PO ZAPLACENÍ OBJEDNÁVKY PŘEDEM NA ÚČET.

U objednávek zaslaných do zahraničí je nutná platba předem.
Pokud bydlíte v zahraničí kousek od hranic, můžeme vám balík poslat na pobočku České pošty u hranic jako Balík na poštu, nebo jako doporučený dopis.

 

3. Dodací lhůta

Obvyklá dodací lhůta pro zboží skladem je 7 dní od obdržení platby na účet nebo potvrzení objednávky na dobírku. Zboží je zpravidla zasíláno následující den.

Dodací lhůta zboží, které není skladem závisí na termínu naskladnění.

Sortiment je naskladňován pouze 4x do roka a to vždy ke konci níže uvedených období:

Leden – Březen

Duben – Červen

Červenec – Září

Říjen – Listopad

Mimo tyto termíny naskladňování nejsem schopen zaručit, že všechny produkty budou skladem.

V případě komplikací či nenadálých událostí bude dodání upřesněno při potvrzení objednávky či dodatečně telefonicky.

 

4. Záloha na výrobu zakázky

Zákazník po schválení návrhu platí zálohu na výrobu zakázky. Záloha činí 50% ceny zakázky. Od schválení zakázky ze strany zákazníka začíná běžet lhůta 14 kalendářních (tj. včetně víkendů a svátků) dnů na provedení platby. V případě neobdržení platby je zakázka zrušena.

Platba se provádí hotově či elektronicky na bankovní účet, který obdržíte po odeslání objednávky a vždy pod variabilním symbolem (VS), který je uveden v objednávce.
Po přičtení zálohy na bankovní účet, nebo přijetí zálohy v hotovosti je zahájena výroba zakázky. O přijetí platby je zákazník informován bez zbytečného odkladu.

 

5. Objednání zboží, uzavření smlouvy

a) Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.
b) Minimální akceptovatelná hodnota objednávky je 200kč. Objednávky pod tuto hodnotu budou automaticky stornovány, pokud se kupující s prodávajícím výslovně nedohodne jinak.
c) Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout realizaci zakázkové výroby pokud jsou požadované úpravy mimo technické možnosti prodávajícího, nebo pokud jsou plně vytíženy výrobní kapacity.

 

6. Slevy

Jakékoliv procentuální slevy se vypočítávají z ceny objednávky bez expedičních nákladů.

 

7. Nepřevzetí zásilky zákazníkem

V případě, že zákazník nepřevezme od dopravce zásilku, odmítne uhradit dobírku či nekomunikuje je zakázka stornována. V takovém případě jsou automaticky stornovány veškeré zakázky vedené na jméno zákazníka. V případě zadání nové zakázky tímto zákazníkem, bude od něj vyžadována platba předem v plné výši ceny zakázky. Po navrácení zásilky zpět k prodávajícímu, je zakázka zablokována a zákazníkovi je účtován storno poplatek v plné výši zaplacené zálohy. Zákazník má poté 14 denní lhůtu na vyjádření a v případě že uhradí plnou výši ceny produktu (záloha propadla jako storno poplatek) na bankovní účet (viz výše), a cenu dopravného a balného, je k zákazníkovi zásilka vypravena podruhé. V opačném případě (nedojde-li k zaplacení) stává se po 14-ti denní lhůtě produkt majetkem prodávajícího.

 

8. Odstoupení od smlouvy

Podmínky ZRUŠENÍ účasti na kurzu:
 3-1 týden před termínem je nutné za sebe najít náhradu anebo akceptovat 70% storno
 méně než 1 týden před termínem je nutné za sebe najít náhradu anebo akceptovat 100% storno

Vždy dejte prosím vědět včas – předejdete tak nedorozumění na obou stranách!

Právo zákazníka na odstoupení
Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.
Zákazník má právo zrušit odeslanou objednávku nebo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží dle ustanovení § 53, odst. 7 Občanského zákoníku v platném znění. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.
Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy:
– pokud na základě závazné objednávky již bylo zboží zadáno do výroby
– na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

Právo prodávajícího na odstoupení
Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.
Odstoupit může zákazník tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu nebo písemně na adresu dodavatele. Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží.
Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží.
V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, poškozený obal, opotřebení zboží apod.). Dodavatel je v případě odstoupení povinen zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část.
Kupní cena nebo její část bude zákazníkovi vyplacena v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30 dnů po vrácení zboží.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce. se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz.

 

9. Záruční podmínky

Délka záruční doby je stanovena § 620 obchodního zákoníku a od 1. 1. 2003 činí u spotřebního zboží zásadně 24 měsíců.
Pokud nebylo stanoveno jinak, je spolu s produktem zákazníkovi dodán také průvodní list. V tomto průvodním listu jsou jasně vyznačeny podmínky používání a správné údržby produktu a to návodem na použití případně dalšími doporučeními. Použití produktu v rozporu s návodem na použití, nebo jinými doporučeními uvedenými v průvodním listu může vést k poškození výrobku, či k újmě na zdraví či životě zákazníka. GTac – Dynamic Precision Rifle zastoupená panem Martinem Šlaichrtem se zříká jakékoli zodpovědnosti za škody nebo újmy na zdraví nebo majetku, které vzniknou nevhodným použitím produktu.
V případě poškození produktu použitím v rozporu s návodem na použití nebo s doporučeními uvedenými v průvodním listě (viz výše), zaniká zákazníkovi nárok na uplatnění reklamace produktu.
Vzhledem k délce záruční doby, zejména při prodeji spotřebního zboží a k možnosti jejího prodloužení je v § 619 odst. 2 občanského zákoníku výslovně stanoveno, že záruka a tedy ani odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení věci v důsledku jejího obvyklého užívání.
Třepení okrajů, ztráta povrchové úpravy kovových dílů či ztráta barvy výrobku není důvodem k reklamaci.

 

10. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží ( včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem.

 

Zpět